ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Έκθεση αξιολόγησης

Έκθεση αξιολόγησης ΜΟΔΙΠ για το  ΤΤΨΒ

Πληροφορίες για την αξιολόγηση μαθημάτων από φοιτητές

Συμπεράσματα και Προτάσεις από την Επεξεργασία των Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης των Μαθημάτων ΠΠΣ

Στοιχεία Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ):

  • Λ. Μεράκος
  • Ε. Χατζηευθυμιάδης
  • Φ. Κουμπουλής
  • Κ. Παπαδόπουλος
  • Λ. Σαράκης

Επιτροπή Τεχνικής Υποστήριξης Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ):

  • Δημήτριος Κατσιάνης 
  • Νικόλαος Κούβακας 
  • Πέτρος Μπίθας 
  • Μαρία Τζαμτζή

 Μπορείτε να δείτε και την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης στην ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ