Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ERASMUS

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ–ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUSΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Πρόγραμμα Έρασμος/Σπουδές (Erasmus/Studies)

Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό για την περίοδο 2014-2020 και έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2014.Αντικατέστησε τα προγράμματα της Ε.Ε που κάλυπταν όλους τους τομείς της εκπαίδευσης: το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση–Erasmus, το Leonardo da Vinci, το Comenius, το Grundtvig, το Tempus κ.ά.

Το Πρόγραμμα παρέχει σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες, καθώς και σε υποψήφιους διδάκτορες, δυνατότητα υποτροφίας για φοίτηση για ένα διάστημα σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Αυτό καθίσταται δυνατόν μόνο μέσω διμερών συμφωνιών που θα συναφθούν από καθηγητές/τριες του Τμήματος με πανεπιστήμια της αλλοδαπής. Η διάρκεια των σπουδών στο εξωτερικό δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να είναι μικρότερη από τρεις (3) μήνες ούτε μεγαλύτερη από δώδεκα (12). Το συγκεκριμένο διάστημα σπουδών αναγνωρίζεται ως αντίστοιχο των σπουδών που οι φοιτητές/τριες θα είχαν κάνει στο Τμήμα. Τα μαθήματα που θα παρακολουθήσει ο/η φοιτητής/τρια στο πανεπιστήμιο υποδοχής και στα οποία θα εξεταστεί επιτυχώς έχουν πλήρη ακαδημαϊκή αναγνώριση εφόσον αντιστοιχούν με προσφερόμενα στο Τμήμα μαθήματα. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αναγνώρισης προσδιορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Τμήματος.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι προπτυχιακοί φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο δεύτερο έτος σπουδών. Μπορούν δε να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μόνον αν τη στιγμή που κάνουν αίτηση για μετακίνηση έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον τόσα μαθήματα, όσα αντιστοιχούν αριθμητικά σε ένα έτος σπουδών. Οι προπτυχιακοί φοιτητές που βρίσκονται στο τελευταίο έτος φοίτησης ή είναι επί πτυχίω, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα μόνον αν χρωστούν ικανό αριθμό μαθημάτων, ώστε να έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής και αναγνώρισης μαθημάτων από το πρόγραμμα σπουδών του πανεπιστημίου υποδοχής. Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές/τριες που έχουν μετακινηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος Έρασμος/Σπουδές, είτε σε προπτυχιακό είτε σε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό επίπεδο, δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν δεύτερη φορά, εκτός εάν υπάρχουν κενές θέσεις. Επίσης, οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικό γνώσης της γλώσσας του πανεπιστημίου υποδοχής.

Το Πρόγραμμα παρέχει υποτροφία, η οποία καλύπτει το κόστος κινητικότητας, δηλαδή τις πρόσθετες δαπάνες που συνεπάγεται μια περίοδος σπουδών σε άλλο κράτος και όχι το σύνολο των δαπανών για σπουδές στο εξωτερικό. Το ύψος των υποτροφιών διαφοροποιείται ανάλογα με τη χώρα μετάβασης. Επιπλέον, υποτροφίες ή δάνεια που πιθανώς λαμβάνουν φοιτητές/τριες από εθνικές πηγές για σπουδές στην Ελλάδα διατηρούνται καθ’όλη τη διάρκεια των σπουδών τους στο εξωτερικό, κατά συνέπεια και κατά την περίοδο που λαμβάνουν υποτροφία Erasmus.

Το Τμήμα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus θα αναπτύξει συνεργασίες με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.

Κάθε χρόνο, στην αρχή του εαρινού εξαμήνου θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος ανοιχτή πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά και θα προσδιορίζονται η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής.

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να μετακινηθούν με το πρόγραμμα ERASMUS+ πρέπει να εγγραφούν στο e-class του μαθήματος «Πρόγραμμα Έρασμος» και να υποβάλλουν αίτηση σε ένα αρχείο zip, που να συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα:

  1. Το Πανεπιστήμιο στο οποίο επιθυμούν να μεταβούν (σημειώνοντας και το εξάμηνο προτίμησης: εαρινό ή χειμερινό). Αν κάποιος φοιτητής επιθυμεί να κάνει αίτηση για περισσότερα από ένα Πανεπιστήμια, θα πρέπει να ορίσει και τη σειρά προτεραιότητας.
  2. Μια παράγραφο στην οποία να εξηγεί ο φοιτητής γιατί θέλει να συμμετάσχει στο πρόγραμμα και γιατί επιλέγει τα Πανεπιστήμια για τα οποία κάνει αίτηση.
  3. Βιογραφικό σημείωμα, που θα περιλαμβάνει προσωπικά στοιχεία, τηλέφωνο και e-mail επικοινωνίας,  έτος σπουδών, μαθήματα του ΠΠΣ στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς, συνολικό μέσο όρο μέχρι στιγμής και οτιδήποτε σχετικό θεωρεί ο φοιτητής πως θα βοηθήσει στην έγκριση της αίτησής του.
  4. Αναλυτική βαθμολογία από τη Γραμματεία του Τμήματος.
  5. Αντίγραφα πτυχίων ξένων γλωσσών.

Οι αιτήσεις των φοιτητών, μαζί με όλα τα συνημμένα, θα πρέπει να υποβληθούν εντός προθεσμίας που θα ορίζεται στη σχετική ανακοίνωση. Αιτήσεις χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτές.

Πρόγραμμα Έρασμος/Πρακτική Άσκηση (Erasmus/Placement)

Το πρόγραμμα υποστηρίζει την κινητικότητα φοιτητών/τριών με τοποθέτηση για πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα ή άλλους οργανισμούς κατάρτισης σε ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus. Το πρόγραμμα παρέχει οικονομική ενίσχυση στους/στις φοιτητές/τριες–όχι πλήρη κάλυψη–διαφορετική για κάθε χώρα. Η διάρκεια συμμετοχής είναι από τρεις έως έξι μήνες. Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας σχετικής με το αντικείμενο σπουδών, καθώς και η γνωριμία και η κατανόηση των οικονομικών και των πολιτισμικών συνθηκών των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι/ες φοιτητές/τριες, σε προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Φοιτητές/τριες που έχουν μετακινηθεί τα προηγούμενα χρόνια στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus/Studies για σπουδές δικαιούνται να συμμετάσχουν και στο Πρόγραμμα Εrasmus/Placement για πρακτική άσκηση.

Η διαδικασία είναι η εξής: Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές αναζητούν οι ίδιοι φορέα κατάρτισης (επιχείρηση, οργανισμό κ.λπ.) που προσφέρει θέσεις πρακτικής, στέλνουν στους φορείς που επιθυμούν σύντομο βιογραφικό σημείωμα περιγράφοντας το αντικείμενο/ειδικότητά τους και αφού γίνουν δεκτοί/ές για πρακτική άσκηση, υποβάλλουν (σύμφωνα με σχετική προκήρυξη που δημοσιεύεται κάθε χρόνο) αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Ευρωπαϊκών & Διεθνών Σχέσεων, Γραφείο ERASMUS: Πανεπιστημίου 30 (http://www.interel.uoa.gr/erasmus.html)

Επιπλέον έχει ανακοινωθεί στο Τμήμα μας

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+"