ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

Πληροφορίες για μαθητές Λυκείου

Το Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας ιδρύθηκε το 2019 και στοχεύει να αποτελέσει σημείο αναφοράς στην εκπαίδευση, στην έρευνα και στην ανάπτυξη της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, όπως ορίζεται διεθνώς ως Industry 4.0 . Φιλοδοξία της προσπάθειας δημιουργίας του Τμήματος είναι, όχι μόνο η δημιουργία αποφοίτων με δυνατότητες απασχόλησης στη σύγχρονη ελληνική (και διεθνή) βιομηχανία, αλλά η εκπαίδευση επαγγελματιών του μέλλοντος που θα έχουν τη δυνατότητα να παρέμβουν ουσιαστικά στην ελληνική βιομηχανία

Στην κατεύθυνση αυτή το πρόγραμμα σπουδών έχει εστιάσει σε δέκα βασικές προκλήσεις ανάπτυξης γνώσης και δεξιοτήτων στους φοιτητές και τις φοιτητριές του ενόψει της πρόκλησης που ονομάζεται Industry 4.0:

  • Κριτική σκέψη, δηλαδή δυνατότητα σύλληψης και ανάπτυξης καινοτόμων τρόπων υλοποίησης πραγμάτων, εργασιών και έργων ιδιαίτερα κάτω από περιορισμούς που απαιτούν αποδοτικές λύσεις.
  • Στιβαρή εκπαίδευση σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) ώστε να υπάρχει δυνατότητα, όχι μόνο χρήσης συστημάτων ΤΠΕ, αλλά ανάλυσης των δυνατοτήτων τους και των αδυναμιών τους.
  • Άριστες τεχνικές ικανότητες ώστε να υπάρχει δυνατότητα εργασίας και δραστηριοποίησης σε πολλαπλά και διαφορετικά συστήματα και σε διαφορετικούς βιομηχανικούς κλάδους.
  • Δυνατότητες επικοινωνίας που θα επιτρέπουν τη συνεργασία με ανθρώπους διαφορετικών ικανοτήτων και την υλοποίηση δημιουργικών ιδεών με καθαρό και πειστικό τρόπο.
  • Στιβαρή διεπιστημονική και πολυεπιστημονική γνώση που θα συνδυάζει βαθιές γνώσεις σε ένα αντικείμενο αλλά και γνώσεις σε άλλες επιστημονικές περιοχές.
  • Δυνατότητες προσαρμογής και συνεχούς (δια βίου) μάθησης που θα επιτρέπουν την προσαρμογή σε νέες τεχνολογίες και την άντληση νέων γνώσεων.
  • Δυνατότητες σύνδεσης και συσχετισμών μεταξύ διαφορετικών ιδεών, γνώσεων και τεχνολογιών που θα επιτρέπουν τη δημιουργία αξίας και καινοτομίας.
  • Δυνατότητες πειραματισμού που θα επιτρέπουν τον πειραματισμό σε νέα πράγματα και τεχνολογίες, επίλυση σύγχρονων προβλημάτων και συνεπώς ανάληψης κινδύνου.
  • Ενίσχυση της προσέγγισης επίλυσης προβλημάτων και παρατήρησης.
  • Ηγετικές ικανότητες που θα επιτρέπουν δυναμική προσαρμογή και λειτουργία μεγιστοποίησης των στόχων και όχι απαραίτητα του οικονομικού οφέλους.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Καθ. Λάζαρος Μεράκος