ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΣΠΟΥΔΕΣ

 

Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα εστιάζουν στην ανάπτυξη ισχυρού υποβάθρου σε τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και στην εξειδίκευση στα συστήματα της ψηφιακής βιομηχανίας και στη διοίκησή της.


Το πρόγραμμα έχει δομηθεί σε ένα κύκλο μαθημάτων  των  240 ECTS  που  αποτελείται  από  α) υποχρεωτικά μαθήματα 129 ECTS, β) κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης 43 ECTS, γ) σεμιναριακά μαθήματα 8 ECTS, δ) ελεύθερα μαθήματα 6 ECTS, ε) πτυχιακή εργασία (Πτυχιακή Εργασία Ι και ΙΙ, σύνολο 8 ECTS) ή πρακτική άσκηση (8 ECTS) ή συνδυασμό αυτών (Πτυχιακή Εργασία  Ι/Πρακτική Άσκηση, 12 ECTS ή Πτυχιακή Εργασία Ι και ΙΙ/Πρακτική Άσκηση, 16 ECTS) και στ) μαθήματα επιλογής που αντιστοιχούν σε 46, 42 ή 38 ECTS, ανάλογα με τις επιλογές του φοιτητή σχετικά με την πτυχιακή εργασία και την πρακτική άσκηση.