Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

Πληροφορίες για μαθητές Λυκείου

Το Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας ιδρύθηκε το 2019 και στοχεύει να αποτελέσει σημείο αναφοράς στην εκπαίδευση, στην έρευνα και στην ανάπτυξη της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, όπως ορίζεται διεθνώς ως Industry 4.0. Φιλοδοξία της προσπάθειας δημιουργίας του Τμήματος είναι, όχι μόνο η δημιουργία αποφοίτων με δυνατότητες απασχόλησης στη σύγχρονη ελληνική (και διεθνή) βιομηχανία, αλλά η εκπαίδευση επαγγελματιών του μέλλοντος που θα έχουν τη δυνατότητα να παρέμβουν ουσιαστικά στην ελληνική βιομηχανία.

Το πτυχίο του τμήματος Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας αποτελεί προσόν διορισμού στο Δημόσιο στην Ειδικότητα "ΠΕ Πληροφορικής" (ΠΔ 85/17-12-2022 "Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου - Προσοντολόγιο/Κλαδολόγιο)

Στην κατεύθυνση αυτή το πρόγραμμα σπουδών έχει εστιάσει σε δέκα βασικές προκλήσεις ανάπτυξης γνώσης και δεξιοτήτων στους φοιτητές και τις φοιτητριές του ενόψει της πρόκλησης που ονομάζεται Industry 4.0:

  • Κριτική σκέψη, δηλαδή δυνατότητα σύλληψης και ανάπτυξης καινοτόμων τρόπων υλοποίησης πραγμάτων, εργασιών και έργων ιδιαίτερα κάτω από περιορισμούς που απαιτούν αποδοτικές λύσεις.
  • Στιβαρή εκπαίδευση σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) ώστε να υπάρχει δυνατότητα, όχι μόνο χρήσης συστημάτων ΤΠΕ, αλλά ανάλυσης των δυνατοτήτων τους και των αδυναμιών τους.
  • Άριστες τεχνικές ικανότητες ώστε να υπάρχει δυνατότητα εργασίας και δραστηριοποίησης σε πολλαπλά και διαφορετικά συστήματα και σε διαφορετικούς βιομηχανικούς κλάδους.
  • Δυνατότητες επικοινωνίας που θα επιτρέπουν τη συνεργασία με ανθρώπους διαφορετικών ικανοτήτων και την υλοποίηση δημιουργικών ιδεών με καθαρό και πειστικό τρόπο.
  • Στιβαρή διεπιστημονική και πολυεπιστημονική γνώση που θα συνδυάζει βαθιές γνώσεις σε ένα αντικείμενο αλλά και γνώσεις σε άλλες επιστημονικές περιοχές.
  • Δυνατότητες προσαρμογής και συνεχούς (δια βίου) μάθησης που θα επιτρέπουν την προσαρμογή σε νέες τεχνολογίες και την άντληση νέων γνώσεων.
  • Δυνατότητες σύνδεσης και συσχετισμών μεταξύ διαφορετικών ιδεών, γνώσεων και τεχνολογιών που θα επιτρέπουν τη δημιουργία αξίας και καινοτομίας.
  • Δυνατότητες πειραματισμού που θα επιτρέπουν τον πειραματισμό σε νέα πράγματα και τεχνολογίες, επίλυση σύγχρονων προβλημάτων και συνεπώς ανάληψης κινδύνου.
  • Ενίσχυση της προσέγγισης επίλυσης προβλημάτων και παρατήρησης.
  • Ηγετικές ικανότητες που θα επιτρέπουν δυναμική προσαρμογή και λειτουργία μεγιστοποίησης των στόχων και όχι απαραίτητα του οικονομικού οφέλους.

Επισυνάπτεται η Παρουσίαση του Τμήματος από την ημερίδα «Σπουδές στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών»: Μία εκδήλωση ενημέρωσης και επαγγελματικού προσανατολισμού για όλους τους μαθητές της Γ’ Λυκείου της χώρας

Παρουσίαση του Τμήματος για τους μαθητές της Γ' Λυκείου.

Ο στόχος του Τμήματος είναι να προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και έρευνα στην γνωστική περιοχή των Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας και να γίνει σημείο αναφοράς για την λεγόμενη 4η Βιομηχανική Επανάσταση.

Όπως η 1η βιομηχανική επανάσταση μηχανοποίησε την παραγωγή με την ατμομηχανή, η 2η την μαζικοποίησε με την ηλεκτρική ενέργεια και η 3η την αυτοματοποίησε με την πληροφορική, η 4η διασυνδέει ανθρώπους και μηχανές με ευφυείς τεχνολογίες.

To όραμα αυτό του Τμήματος ακολουθεί τις βασικές πολιτικές που έχουν τεθεί στην Ευρώπη για την ανανέωση των παραγωγικών δομών και της βιομηχανίας μέσω της4ης βιομηχανικής επανάστασης με απώτερο στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και της παραγωγής και τη διατήρηση της περιβαλλοντικής αειφορίας. Αυτός ο στόχος μπορεί να λειτουργήσει μόνο με τη διάχυση σύγχρονων ψηφιακών μορφών παραγωγής και τη βελτιστοποίηση τους μέσω των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Το Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας τοποθετείται εκπαιδευτικά, ερευνητικά και αναπτυξιακά στο περιβάλλον αυτό και συνδράμει με την δημιουργία ενός προγράμματος σπουδών που απαντά στις σύγχρονες τεχνολογικές, εκπαιδευτικές, αναπτυξιακές και κοινωνικές ανάγκες της νέας ψηφιακής πραγματικότητας στη βιομηχανία και την παραγωγή.

Το Τμήμα με τη δημιουργική ματιά ενός φοιτητή του.


Για πολλούς, ο όρος 4η βιομηχανική επανάσταση αναφέρεται στην γενικότερη έννοια της  συνύπαρξης και διάδρασης ανθρώπου και μηχανής, σε ένα ενοποιούμενο φυσικό, ψηφιακό και βιολογικό κόσμο με δυσδιάκριτα όρια.

Περιγράφει έναν κόσμο, όπου οι άνθρωποι κινούνται μεταξύ του ψηφιακού και φυσικού κόσμου με την χρήση ευφυών ψηφιακών τεχνολογιών για να διαχειριστούν και να διευκολύνουν τη ζωή τους. Έτσι τεχνολογίες όπως το Internet of Things (IOT), η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), η Ρομποτική , η Εικονική και Επαυξημένη Πραγματικότητα (VR/AR) και τα μεγάλα δεδομένα (Big Data) αλλάζουν δραματικά τον τρόπο που ζούμε κι εργαζόμαστε.


Ταυτόχρονα η επανάσταση αυτή φέρνει μεγάλες προκλήσεις, αλλά και μεγάλες ευκαιρίες για την οικονομία και τις επιχειρήσεις.

Ο ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός αυξάνει την παραγωγική ευελιξία αλλά, δημιουργεί έντονες ανταγωνιστικές πιέσεις για τις επιχειρήσεις και τις χώρες που δεν ακολουθούν. Συνεπώς, εκτός από προϋπόθεση ενός νέου παραγωγικού προτύπου που συμβάλλει στη βιομηχανική αναζωογόνηση και στη δημιουργία περισσότερων διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών, ο μετασχηματισμός, μπορεί να εξελιχθεί σε παράγοντα επιβίωσης για πολλές επιχειρήσεις.

Χρειάζεται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση με ενεργό συμμετοχή δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, αλλά και του εκπαιδευτικού συστήματος. Στην κάλυψη αυτής της  ανάγκης έρχεται να συνεισφέρει το Τμήμα αυτό με αποφοίτους που μπορούν να ηγηθούν της προσπάθειας του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας.

H εθνική στρατηγική θα πρέπει επίσης να συμπεριλάβει σημαντικές θεματικές εξειδικεύσεις όπως το έξυπνο εργοστάσιο, το διασυνδεδεμένο δίκτυο εφοδιασμού, το ψηφιοποιημένο οικοσύστημα υγείας, ο κλάδος του λιανικού εμπορίου, η ψηφιακή εμπειρία του πελάτη, τα δίκτυα 5G, το μέλλον της εργασίας στην ψηφιακή εποχή, οι ανάγκες σε ψηφιακές δεξιότητες, ο ψηφιακός μετασχηματισμός της δημόσιας διοίκησης, κλπ.


Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα εστιάζουν στην ανάπτυξη ισχυρού υποβάθρου σε τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και στην εξειδίκευση στα συστήματα της ψηφιακής βιομηχανίας και στη διοίκησή της.

Το πρόγραμμα έχει δομηθεί σε ένα κύκλο υποχρεωτικών μαθημάτων 140 ECTS, κατ’ επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων κατεύθυνσης 38 ECTS, σεμιναριακών μαθημάτων 10 ECTS, μαθημάτων επιλογής 24 ECTS, ελεύθερων μαθημάτων 8 ECTS και πτυχιακής εργασίας/ πρακτικής άσκησης 20 ECTS.

 


Επαγγελματικές Προοπτικές και Μεταπτυχιακά

Ο απόφοιτος θα έχει ισχυρό υπόβαθρο σε ψηφιακές τεχνολογίες (Λογισμικό, Υλικό, Δεδομένα) καθώς και στην διοίκηση τεχνολογίας και επιχειρήσεων, διαχείριση έργων, τεχνοοικονομική ανάλυση, βελτιστοποίηση παραγωγής.

Το 90% επιχειρήσεων θεωρεί τον Ψηφ. Μετασχηματισμό στρατηγικής σημασίας. Λιγότερες από τις μισές έχουν στρατηγική ή διαθέτουν αρμόδιο διευθυντικό στέλεχος.

Χρήση ψηφιακής τεχνολογίας στην βιομηχανία, επιχειρήσεις, οργανισμούς για βελτιστοποίηση της απόδοσης, αποτελεσματικότητας, διαδικασιών και παραγωγής.

Υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών και δημιουργία νέων ψηφιακών αρχιτεκτονικών που δίνουν ευελιξία και βελτιστοποιούν την απόδοση.

Το ΤΤΨΒ φιλοδοξεί να συνεισφέρει στην κάλυψη της ζήτησης για αποφοίτους που μπορούν να συμβάλουν στον Ψηφ. Μετασχηματισμό της ελληνικής βιομηχανίας και της εθνικής οικονομίας.

Το διεπιστημονικό υπόβαθρο των αποφοίτων ανοίγει ορίζοντες για σπουδές σε μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης στην  Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες, στην Διοίκηση Επιχειρήσεων και Τεχνολογίας αλλά και σε διεπιστημονικούς συνδυασμούς αυτών.

Επισυνάπτεται το ΠΔ 85/17-12-2022 "Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)", σύμφωνα με το οποίο το πτυχίο του τμήματος Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας αποτελεί προσόν διορισμού στο Δημόσιο στην Ειδικότητα "ΠΕ Πληροφορικής".

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Καθ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος