ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

[ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2021-2022

Σας ενημερώνουμε ότι η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ΑΔΑ: 6ΖΨΑ46ΨΖ2Ν-9Α4 για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών», έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην Ιστοσελίδα του  ΕΛΚΕ (σύνδεσμος)