ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

[ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ] ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 407/80 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗ

Ορθή Επανάληψη - Πρόσληψη επιστημόνων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80,, με μερική απασχόληση για την κάλυψη αναγκών διδασκαλίας. Αναλυτικά στα επισυναπτόμενα έγγραφα