ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

[ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ] ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΣΘΕ 2021-22

Κ α λ ο ύ μ ε
τους φοιτητές της Σχολής Θετικών Επιστημών να εκλέξουν τους εκπροσώπους τους για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 για τα συλλογικά όργανα της Σχολής Θετικών Επιστημών, ήτοι

(α) τη Γενική Συνέλευση της Σχολής και

(β) την Κοσμητεία της Σχολής.

Σύμφωνα με την ανωτέρω αναφερόμενη νομοθεσία, οι εκπρόσωποι των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Ιδρυμάτων εκλέγονται με τους αναπληρωτές τους από το σύνολο των φοιτητών της οικείας κατηγορίας της Σχολής, με δικαίωμα συμμετοχής βάσει των περ. α’ και β’ του άρθρου 2 του Ν. 4485/2017

(α) προπτυχιακών φοιτητών και

(β) μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων.

Η εκλογή γίνεται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία, η οποία προκηρύσσεται από τα όργανα των φοιτητών, τα οποία είναι υπεύθυνα για τη συγκρότηση σχετικής εφορευτικής επιτροπής ανά Σχολή.

Πληροφορίες στο συννημένο