ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ

Ορθή Επανάληψη

Η Συνέλευση του Τμήματος Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στη συνεδρίαση της 46/13-9-2023, λαμβάνοντας υπόψη :
1) Τις διατάξεις του άρθρου 173 του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α΄141),
2) Το γεγονός ότι δεν έχουν συσταθεί τομείς στο Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας,
Προκηρύσσει την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων εντεταλμένου διδάσκοντα για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας. της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ. όπως περιγράφεται στην παρούσα πρόσκληση

εντός 10 ημερών από την ανάρτηση της Προκήρυξης στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Τμήματος, δηλαδή από 26/09/2023 έως 05/10/2023.