ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Οι πρωτοετείς φοιτητές μπορούν να αιτηθούν την ηλεκτρονική ή φυσική παραλαβή των Βεβαιώσεων Σπουδών και των
Πιστοποιητικών Στρατολογίας από την Γραμματεία του Τμήματος. Η επικοινωνία γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο